حیوانات هم هنگام بیماری فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنند


سه کارشناس در حوزه رفتارهای اجتماعی به این نتیجه رسیدند که حیوانات هم برای جلوگیری از بیمار شدن فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنند. به گزارش ایسنا، نتیجه مطالعات این سه متخصص در خصوص چگونگی مواجهه حیوانات با بیماری‌ها به تازگی منتشر شده است. آنها که از هفت سال پیش روی…

مشاهده کامل متن